Nueva guía valoración riesgo laboral durante el embarazo

A lei de Prevención de riscos laborais no noso país establece a necesidade dun plan de prevención de riscos laborais nas empresas que deberá comprender a determinación, a natureza, o grao e a duración da exposición das traballadoras en situación de embarazo ou parto recente  a axentes, procedementos ou condicións de traballo que poida influír negativamente na saúde das traballadoras ou do feto, en calquera actividade de presentar un riscos específico.

Se os resultados da avaliación revelasen un risco para a seguridade e a saúde ou unha posible repercusión sobre o embarazo ou a lactación das traballadoras, o empresarios adoptarán as medidas necesarias para evitar a exposición a eses riscos, tales como a adaptación do posto ou no caso de non ser posible, o cambio  de posto.

Se esta última medida tampouco é posible, poderá declararse a traballadora afectada na situación de risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, durante o tempo necesario para a protección da súa seguridade e saúde laboral e mentres persista a imposibilidade de reincorporarse ao seu posto anterior ou a un posto compatible.

Esta situación, unha vez recoñecida a traballadora, leva unha prestación económica e a xestión e o pago corresponde á mutua colaboradora da Seguridade Social ou á entidade xestora en función da entidade coa que a empresa teña concertada a cobertura das continxencias profesionais.

Esta actualización da guía pretende orientar e homoxeneizar os criterios e orientacións técnicas  para valorar adecuadamente os riscos laborais durante o  embrazo polos profesionais médicos que o teñen que certificar.

Nesta xornada preténdese en primeiro lugar, resaltar as diferenzas  con relación á guía anterior, da man dunha das súas autoras, explicar o proceso de revisión e quen participou nel e  informar sobre a xestión  da prestación. En segundo lugar, pretende  explicar as actuacións do servizo de prevención no caso da prevención de riscos para a maternidade  e por último establecer canles de comunicación adecuados para informar dos novos cambios que introduce esta guía

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN