Convocatoria Junta General Ordinaria

CONVOCATORIA  DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

A Propuesta de la Junta de Gobierno de la Sociedad Gallega de Prevención de Riesgos Laborales, y de acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos de la Sociedad, se convoca a todos los miembros asociados de la misma a la Junta General Ordinaria, cuya celebración tendrá lugar el día 3 de noviembre de 2017 a las 13,00 horas en 1ª convocatoria y a las 13,30 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del Campus de Esteiro-Ferrol de la Universidad de la Coruña.

Orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior

2. Información y aprobación de las cuentas 2017

3. Aprobación de presupuesto de ingresos y gastos 2018

4. Informe de actividades 2017

5. Aprobación de plan de actividades 2018

6. Calendario para elecciones a Junta de Gobierno. 2018

7. Ruegos y preguntas

Lugo, 11 de octubre de 2017

EL PRESIDENTE

Fdo. Juan Mariñas Liste

A xestión interdisciplinar da enfermidade profesional

O 18 de octubro de 2017, as 09:15, no Centro Issga da Coruña terá lugar a Xornada “A xestión interdisciplinar da enfermidade profesional”

Nesta xornada preténdense expoñer os diferentes puntos de vista derivados das competencias de todos os que participan dalgún modo na xestión da enfermidade profesional: a súa prevención, análise e investigación, as prestacións, o recoñecemento da enfermidade profesional e a súa comunicación e actuacións sancionadoras.

A investigación da Enfermidade Profesional e a análise dos factores determinantes da súa aparición son  fundamentais para a prevención e a detección precoz de novos casos, permitindo ás empresas cumprir cos seus deberes e obrigas de protexer a seguridade e a saúde dos traballadores.

Na xornada expoñeranse os criterios de actuación da Inspección de Traballo, do INSS , do ISSGA e a xestión sanitaria, as actuacións e recomendacións así como a xestión de casos de Enfermidade Profesional desde a Mutua, sen  esquecer as obrigas da empresa, entre elas a colaboración na comunicación dunha Enfermidade Profesional e a súa investigación.

Trataranse aspectos legais e normativos relacionados directamente coa xestión da Enfermidade Profesional incidindo na problemática que se presenta na empresa e expoñeranse datos estatísticos . Todo isto axudaranos a entender mellor a xestión  interdisciplinar da Enfermidade Profesional  e a mellorar a saúde dos nosos traballadores e a competitividade das empresas, na procura dun  emprego de calidade, seguro e saudable.

PROGRAMA

09.15 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.30 PRESENTACIÓN

Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Representante de ASEPEYO

09.45 CONCEPTO DE ENFERMIDADE PROFESIONAL E ACCIDENTE DE TRABALLO. XESTIÓN DE CASOS POLA MUTUA. CADRO E PARTE DE ENFERMIDADES PROFESiONAIS. CAMBIO de POSTO de TRAbALLO. ART. 156 E 157 LGSS

Enrique Martínez Llorente. Responsable de enfermidades profesionais da Dirección de Prestacións de Asepeyo

10.30 ACTUACIÓNS DA ADMINISTRACIÓN ANTE A DECLARACIÓN DUNHA ENFERMIDADE PROFESIONAL. OBRIGAS DO EMPRESARIO. CRITERIOS DE ACTUACIÓN NAS EMPRESAS POR ITSS. CONSECUENCIAS

Mª Encina Santamarina Durán. Xefa da Unidade Especializada de Seguridade e Saúde Laboral da Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social da Coruña

11.00 XESTIÓN SANITARIA DA ENFERMIDADE PROFESIONAL NA MUTUA ASEPEYO

Dulce Puget Bosch. Directora de Enfermidades Profesionais da Dirección de Asistencia Sanitaria de Asepeyo

11.30 DESCANSO

12.00 A PREVENCIÓN DAS ENFERMIDADES PROFESIONAIS. ESTATÍSTICAS. ACTUACIÓNS EN PREVENCIÓN: ESTUDOS DE POSTOS DE TRABALLO E INFORME DE RECOMENDACIÓNS

Santos Huertas Ríos. Director del Área de Agentes Químicos de la Dirección de Prevención de Asepeyo

12.30 ACTUACIÓN DO INSS ANTE OS CASOS DE ENFERMIDADE PROFESIONAL

Margarita Pérez Sánchez. Subdirectora Provincial de Incapacidade. Dirección Provincial do INSS A Coruña

13.00 ACTUACIÓNS ANTE A DECLARACIÓN DUNHA ENFERMIDADE PROFESIONAL. AS ENFERMIDADES PROFESIONAIS EN GALICIA

Nieves Lorenzo Espeso. Xefa do Equipo Técnico de Medicina Laboral do Centro Issga da Coruña

13.30 COLOQUIO E PECHE

Representante do ISSGA / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Representante de ASEPEYO

Máis información neste ENLACE