Proclamación definitiva de candidatura

SOCIAS E SOCIOS DA SOCIEDADE GALEGA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A Xunta de Goberno saínte, cumpridos os prazos estipulados para a presentación de reclamacións á proclamación provisoria de candidaturas á Xunta de Goberno da Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais (SGPRL), efectuada o 25 de febreiro, e non téndose presentado ningunha outra

ACORDA

1.- Proclamar con carácter definitivo a candidatura á Xunta de Goberno da Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais proclamada provisionalmente:

Carlos Montes Piñeiro, Presidente.
Patricia Pérez Guitián, Vicepresidenta.
Bibiana del Río López, Secretaria.
Antonio Vázquez Vázquez, Tesoureiro.
Luis Ricardo Fernández Fernández, Vogal.
Blanca Franco Martínez-Falero, Vogal.
María Teresa Magdalena Iglesias, Vogal.
Juan Mariñas Liste, Vogal.
Javier Martínez Pérez, Vogal.
Manuel Rodríguez Méndez, Vogal.
Alberto Villarroya López, Vogal.

En Lugo, a 10 de marzo de 2023.

Bibiana del Río López
Secretaria da SGPRL

Proclamación provisional de candidatura

SOCIAS E SOCIOS DA SOCIEDADE GALEGA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Finalizado o 20 de febreiro de 2023 o prazo de presentación de candidaturas para concorrer ás Eleccións á Xunta de Goberno da Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais (SGPRL), unha vez examinada a documentación recibida, a Xunta de Goberno saínte

ACORDA

1.- Proclamar provisionalmente como válida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado que reúne todos os requisitos esixidos:

Carlos Montes Piñeiro, Presidente.
Patricia Pérez Guitián, Vicepresidenta.
Bibiana del Río López, Secretaria.
Antonio Vázquez Vázquez, Tesoureiro.
Luis Ricardo Fernández Fernández, Vogal.
Blanca Franco Martínez-Falero, Vogal.
María Teresa Magdalena Iglesias, Vogal.
Juan Mariñas Liste, Vogal.
Javier Martínez Pérez, Vogal.
Manuel Rodríguez Méndez, Vogal.
Alberto Villarroya López, Vogal.

2.- Comunicar ás socias e socios da SGPRL que no prazo de cinco días hábiles a partires da data deste acordo poderán presentar reclamacións sobre a candidatura perante a Xunta de Goberno saínte.

En Lugo, a 25 de febreiro de 2023.

Bibiana del Río López
Secretaria da SGPRL

Convocatoria de Xunta Xeral Extraordinaria

A Proposta da Xunta de Goberno da Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais (SGPRL), e de acordo co artigo 14 dos Estatutos da Sociedade, se convoca a todos os socios á Xunta Xeral Extraordinaria que se celebrará o día 17 de marzo, ás 17,00 horas en 1ª convocatoria e ás 17,30 horas en segunda convocatoria, no seu domicilio social: Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Lugo, C/ Ramón y Cajal nº 2, 1°, 27001 Lugo. Orde do
día:

  • Punto único: Eleccións a Xunta de Goberno da SGPRL.